Ελλάδα / Греция

Ελλάδα / Греция

Сегодня сотрудничество между Грецией и Россией может развиваться более активно по целому ряду направлений - в сфере энергетики, туризма и в области недвижимости вообще, где действительно появились очень хорошие инвестиционные возможности.


Исходя из сложившейся в стране экономической ситуации, перспективы для капиталовложений существуют в различных областях греческой промышленности.

Несмотря на обусловленное глобальным финансовым кризисом заметное сокращение товарооборота, существуют хорошие перспективы для интенсификации взаимовыгодного партнерства России и Греции.

Многие греческие компании из различных отраслей уже действуют в России. Взаимовыгодная цель - поддержать их инвестиции и способствовать дальнейшим инвестициям российского бизнеса в Грецию, в особенности в областях энергетики, в банковской сфере, в сфере торгового флота, транспорта, производства пищевых продуктов, а также в технологиях.

Культурно-гуманитарная составляющая российско-греческих отношений существенно поможет дальнейшему укреплению связей между гражданами государств-членов ЕС и российскими гражданами.

С Днем России!

Αγαπητοί συμπατριώτες, οι Ρώσοι που ζουν στην Ρωσία, μεγάλη χώρα μας και η μεγάλη για διαφορετικούς λόγους, βρίσκονται έξω από αυτό!

Дорогие соотечественники, Россияне, проживающие на территории Российской Федерации,  нашей замечательной Великой Родины и оказавшиеся по разным причинам за её пределами!

Редакция международного издания «Всплеск» поздравляет всех  вас с Днем России, Днем рождения нашей прекрасной страны!

Подробнее ...